top of page

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen Aspire Lease B.V. 21/04

Welkom bij Aspire Lease. 

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing bij het leasen van één of meerdere auto’s bij Aspire Lease. In dit document staan de (spel) regels die gelden voor jou en Aspire Lease. Lees ze daarom goed en zorg dat je ze volledig begrijpt.

Leasen betekent in het kort dat Aspire Lease een auto aan jou ter beschikking stelt, jij in de auto mag (laten) rijden en jij hiervoor maandelijks een bedrag betaalt. Wij krijgen de auto weer terug bij het beëindigen van de leaseovereenkomst. Hierover, plus de bijbehorende dienstverlening, maken wij afspraken.

1.  Toepasselijkheid algemene bepalingen op mantel-, lease- en aanvullende overeenkomsten

1.1           Deze algemene bepalingen maken onderdeel uit van – en zijn van toepassing op – alle overeenkomsten die Aspire Lease met je afsluit, zoals leaseovereenkomst(en) (dat wil zeggen autoafspraken), mantelovereenkomst(en) (dat wil zeggen bedrijfsafspraken) en aanvullende overeenkomsten (bijvoorbeeld voor extra diensten). Daar waar in deze bepalingen naar die overeenkomsten wordt verwezen, wordt daarmee ook verwezen naar deze algemene bepalingen. 

1.2           De algemene bepalingen zijn tevens van toepassing op offertes en overige overeenkomsten die Aspire Lease met je afsluit.

1.3           Andere (algemene) bepalingen, zoals (inkoop)voorwaarden van jouw bedrijf zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

1.4           Bij eventuele tegenstrijdigheden geldt, tenzij anders op de leaseovereenkomst overeengekomen, als eerste wat is afgesproken in de mantelovereenkomst, dan de leaseovereenkomst(en), dan de eventuele aanvullende overeenkomst(en) en tot slot deze algemene bepalingen.

1.5           Onder “jij” , “jou”, Cliënt, etc. wordt verstaan alle partijen (en hun rechtsopvolgers) waarmee Aspire Lease de mantelovereenkomst, leaseovereenkomst of aanvullende overeenkomst is aangegaan  en/of – indien dat uit de context blijkt – de personen die de auto besturen. Onder “auto” wordt verstaan één of meerdere (zogenoemde lease, huur, shortlease, pool, transitie of vervangende) auto’s. Onder “Aspire Lease”, “ons” en “wij” etc. wordt verstaan Aspire Lease B.V. (en haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel). Met servicepartner bedoelen wij de partijen die met Aspire Lease samenwerken om uitvoer te geven aan de dienstverlening en onze overeenkomsten. Onder www.aspirelease.nl wordt de Aspire Lease website verstaan, of een zodanige andere vindplaats, zoals door ons aangegeven.

1.6           Jij dient er voor te zorgen – en je staat er voor in – dat de personen die de auto besturen alle verplichtingen uit de overeenkomsten met Aspire Lease nakomen. 

1.7           Afspraken die afwijken van deze algemene bepalingen zijn slechts van toepassing als deze schriftelijk tussen jou en Aspire Lease zijn overeengekomen.

1.8           Leaseovereenkomst(en) en aanvullende overeenkomsten kunnen ook via elektronische weg tot stand komen en dienen door een bevoegd persoon van Aspire Lease schriftelijk geaccordeerd te worden.       

 

1.9           De mantelovereenkomst regelt de afspraken tussen jou en Aspire Lease die gelden voor alle (nog te bestellen) Aspire Lease auto’s. De mantelovereenkomst gaat in op datum ondertekening door jou en Aspire Lease. De einddatum of datum van automatische verlenging met twaalf maanden staat vermeld in de mantelovereenkomst. 

1.10         De mantelovereenkomst kan zowel door jou als Aspire Lease elk moment door middel van het zenden van een aangetekende brief worden beëindigd. Eventuele wijzigingen als gevolg van de opzegging van de mantelovereenkomst in voorwaarden, diensten of tarieven, worden in de mantelovereenkomst vermeld.

1.11         Als de mantelovereenkomst om welke reden dan ook eindigt, vervallen daarin eventueel opgenomen afwijkende en/of additionele bepalingen en gelden voor de resterende duur van de leaseovereenkomst(en) en eventuele aanvullende overeenkomsten deze algemene bepalingen. Afspraken in de mantelovereenkomst over borgstelling, hoofdelijkheid en andere zekerheden blijven ongewijzigd gelden.

1.12         Als afspraken of bepalingen tussen jou en Aspire Lease niet geldig blijken te zijn of op andere wijze buiten toepassing worden gelaten, blijven de overige afspraken of bepalingen onverminderd van kracht. Wij zullen ons in dit geval gezamenlijk inspannen om te komen tot afspraken of bepalingen die wel geldig zijn en de strekking van de buiten toepassing verklaarde afspraak of bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

2.             Leaseperiode en leaseovereenkomst

2.1           De leaseovereenkomst geldt vanaf de dag dat Aspire Lease de rechtsgeldig getekende leaseovereenkomst heeft ontvangen, inclusief gevraagde bescheiden en Aspire Lease bevestigd heeft dat de leaseovereenkomst geaccepteerd is.

2.2           Als Aspire Lease voor acceptatie aanvullende informatie wenst, zoals recente en volledige jaarcijfers, stuur jij deze naar Aspire Lease.

2.3           Als dit naar het oordeel van Aspire Lease voor acceptatie noodzakelijk is, mag Aspire Lease extra zekerheden vragen. Dit kan in de vorm van een aanbetaling, een bankgarantie of zekerheidsstelling door derden.

2.4           Aspire Lease kan besluiten om de leaseovereenkomst niet te accepteren en legt dit dan nader aan je uit.

2.5           In de leaseovereenkomst staat onder andere de periode vermeld hoe lang je in de auto mag rijden bij het overeengekomen jaarkilometrage, wat de specificaties en prijzen zijn en waaruit de afgesproken dienstverlening bestaat. Deze periode kan door Aspire Lease tussentijds worden verkort of verlengd op basis van het werkelijke gebruik (zie artikel 6.9).

2.6           De leaseperiode gaat in op de datum van aflevering van de auto of uiterlijk 5 dagen nadat Aspire Lease of onze servicepartner je geïnformeerd heeft dat de auto beschikbaar is voor aflevering. Het niet afnemen van de auto op de datum van aflevering verandert niets aan jouw verplichtingen uit de leaseovereenkomst.

2.7           Het is mogelijk om een auto aan Aspire Lease te verkopen en van Aspire Lease terug te leasen. Ook is het mogelijk dat Aspire Lease een auto overneemt van een ander (lease)bedrijf. Als er hiervoor aanvullende voorwaarden gelden, worden die vermeld op de leaseovereenkomst.  

3.             Bestelling auto

3.1           Na acceptatie van de leaseovereenkomst bestelt Aspire Lease de auto. Jij krijgt hierover bericht, waarbij ook de vermoedelijke (af)leverdatum wordt vermeld.

3.2           Aspire Lease bepaalt waar de auto besteld/gekocht wordt en wie de auto aan jou aflevert.

3.3           Als de auto gereed staat voor aflevering, laat Aspire Lease of haar servicepartner je dat meteen weten. Bij aflevering van de auto teken je een afleverbewijs waarin staat dat de auto schadevrij is en voldoet aan de specificaties zoals deze zijn afgesproken. Mocht dit niet het geval zijn, vermeld dit dan op het afleverbewijs, zodat Aspire Lease, waar nodig, actie voor je kan ondernemen. 

3.4           Aspire Lease kan besluiten om nieuwe auto’s in de laatste maanden van het jaar niet meer te leveren, maar na 1 januari van het volgende jaar. Hierover informeert Aspire Lease je uiteraard van tevoren.

3.5           Aspire Lease is niet aansprakelijk als de auto op een ander moment geleverd wordt door de leverancier dan jij en/of Aspire Lease verwachtte. Ook is Aspire Lease niet aansprakelijk als de leverancier tussen het moment van bestellen en leveren specificatie- of prijswijzigingen doorvoert. Uiteraard spannen wij ons in om in dit geval voor jou de best mogelijke oplossing te bedingen bij de leverancier.

3.6           Je bent ermee bekend dat door de fabrikant opgegeven waarden voor onder meer prestaties, actieradius, verbruik en CO2-uitstoot in de praktijk kunnen afwijken. Aan deze afwijkingen zijn geen rechten te ontlenen. Tevens ben je ermee bekend dat bij onder meer hybride en elektrisch aangedreven auto’s tijdens het gebruik de (accu)capaciteit en daarmee de actieradius en de prestaties afnemen. Hieraan kunnen ook geen rechten ontleend worden.

4.              Leaseprijs

4.1           Je betaalt maandelijks de afgesproken leaseprijs. De leaseprijs bestaat uit de kosten en diensten rondom het gebruik van de Aspire Lease auto zoals deze zijn afgesproken. Wat hoort hier allemaal bij?:

 • aankoop van de auto en de afschrijving daarop

 • rente en financiering van het aankoopbedrag

 • kosten voor motorrijtuigenbelasting, de tenaamstelling en de APK

 • premie voor de WA + Casco verzekering van de auto

 • schademanagement en afhandeling

 • administratiekosten en de management fee

 • kosten voor reparaties, regulier onderhoud of normale bandenvervanging. 

 

4.2           Optioneel kan je ervoor kiezen de volgende diensten tegen betaling door Aspire Lease te laten verzorgen zoals:

 • (inter)nationale tankpas en/of laadpas en administratie daarvan

 • vervangende auto bij onderhoud, stilstand of schade in Nederland

 • hulpdienst bij autopech in Nederland en Europa

 • levering, montage en opslag van winterbanden of

 • levering, montage van all season banden

 • management informatie op maat over jouw wagenpark 

 • berijdersdesk voor maximale outsourcing van het wagenpark 

 • aanvullende mobiliteitsdiensten.

 

Deze extra diensten naar jouw keuze worden vermeld op de lease- of aanvullende overeenkomst en maandelijks berekend in de leaseprijs. Aan deze diensten kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn. Indien dit het geval is, zijn deze aanvullende voorwaarden te raadplegen op www.aspirelease.nl. Door het ondertekenen van de lease- of aanvullende overeenkomst ga je akkoord met de voorwaarden en gelden ze voor jou. 

 

4.3            Kosten buiten de punten zoals vermeld bij 4.1 en 4.2 zijn voor jouw rekening. Hierbij kan je o.a. denken aan:

 • kosten van brandstof en/of opladen

 • kosten voor het wassen, reinigen en stallen van de auto

 • kosten voor het updaten van het navigatiesysteem, audio-, alarm-, communicatieapparatuur of andere toebehoren

 • kosten voor additionele abonnementen bij de auto en toebehoren

 • kosten voor parkeren, tolgelden of km-heffingen

 • kosten voor reparaties, onderhoud of (banden)vervanging die buiten regulier gebruik vallen

 • kosten van verdere dienstverlening buiten de leaseovereenkomst, bijvoorbeeld hulpdiensten en vervangend vervoer

 • kosten voor onderhoud, reparatie of vervanging van zaken die niet tot specificatie van de auto horen, zoals deze (oorspronkelijk) is geleast

 • kosten voor het buitensporig bijvullen van olie of andere vloeistoffen

 • kosten van toevoegen van accessoires of modificaties, ook als deze door de overheid verplicht worden gesteld 

 • kosten van promotionele acties van leveranciers buiten de reguliere onderhoudsbeurten   

 • kosten van onderhoud of service aan toebehoren rondom de auto, zoals laadpalen

 • alle overige zaken die buiten de gemaakte afspraken vallen.

 

4.4           Bij het bepalen van de maandelijkse leaseprijs wordt rekening gehouden met de duur van de leaseovereenkomst en het overeengekomen aantal kilometers per jaar. Dit is ook het geval bij een tussentijdse aanpassing zoals vermeld bij artikel 6.9.  

 

4.5           Alle genoemde prijzen en tarieven zijn, tenzij expliciet anders vermeld, exclusief enige heffing of belasting. 

 

4.6           Aspire Lease rekent na aflevering een eenmalige logistics fee, die voorziet in het eenmalig afleveren van de auto op locatie in Nederland, halen en brengen van de auto bij schade door de aangewezen en dichtstbijzijnde Aspire Lease servicepartners gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst en het ophalen van de auto bij einde leaseovereenkomst op locatie in Nederland. Het tarief is te raadplegen op p www.aspirelease.nl.

 

5.             Einde leaseperiode

 

5.1           De leaseovereenkomst eindigt: 

 • na voorafgaand schriftelijk akkoord van Aspire Lease, op de dag dat je de auto bij Aspire Lease of haar servicepartner ingeleverd hebt

 • nadat het maximaal aantal kilometers of de maximale duur dat de auto mag rijden bereikt is, althans voor zover het voor een dergelijke auto geldend maximum aantal kilometers, dat gelet op het type, de motor, en het onderhoudsverleden naar het oordeel van Aspire Lease met de auto kan worden gereden niet eveneens is overschreden

 • de auto total loss of zodanig ernstig beschadigd is, dat reparatie naar oordeel van Aspire Lease niet zinvol meer is

 • op de datum dat de auto als gestolen of vermist door jou is opgegeven en de auto na 30 dagen niet is teruggevonden. De kosten voor een vervangende huurauto worden in dit geval aan je belast.

 • Aspire Lease op grond van regelgeving door de overheid de leaseovereenkomst moet stoppen.

 

5.2           De leaseovereenkomst kan door jou schriftelijk tussentijds worden opgezegd (dit heeft voor jou financiële consequenties, die worden vermeld in artikelen 5.3 en 6.10). De leaseovereenkomst kan door Aspire Lease onmiddellijk door een schriftelijke opzegging worden beëindigd als:

 • jij je na schriftelijke waarschuwing van Aspire Lease, niet aan de gemaakte afspraken houdt

 • jij fraudeert of ons foute of onvolledige informatie geeft

 • je bedrijfsactiviteit wordt gestaakt, de uiteindelijke zeggenschap over je onderneming in andere handen komt en/of je onderneming zich in het buitenland vestigt 

 • er beslag wordt gelegd op de auto of jouw eigendommen

 • er ten aanzien van jou sprake is van (aanvraag van) surseance, faillissement, schuldsanering of een (buitengerechtelijke) regeling met crediteuren

 • je overlijdt of onder curatele wordt gesteld

 • aan Aspire Lease gestelde zekerheden worden aangetast of ingetrokken of omstandigheden intreden die een aanmerkelijke verzwaring van de risico’s voor Aspire Lease opleveren

 • voor de auto geen deugdelijke verzekering meer kan worden afgesloten of deze is opgezegd

 • je Aspire Lease niet onmiddellijk schriftelijk informeert over het ontstaan van situaties zoals hiervoor beschreven.

 

5.3           In gevallen zoals benoemd in artikel 5.1 wordt na de beëindiging afgerekend op de wijze zoals vermeld in artikel 6.9. In alle overige gevallen, waaronder die zoals benoemd in artikel 5.2, wordt na de beëindiging afgerekend op de manier zoals vermeld in artikel 6.10. Bij de beëindiging van de leaseovereenkomst worden ook alle overige aan Aspire Lease verschuldigde bedragen aan je belast.

6.             Tussentijdse aanpassing leaseprijs

6.1           De leaseprijs kan worden aangepast als de consumentenprijs, opties of accessoires van de auto, het rentepercentage dat Aspire Lease moet betalen, de motorrijtuigenbelasting of de verzekeringspremie in de periode tussen offreren en afleveren wijzigt. 

6.2           De leaseprijs kan tussentijds worden aangepast als de CBS prijsindex met meer dan 5% wijzigt ten opzichte van de situatie bij aflevering van de auto, per datum dat deze wijziging bekend werd.

6.3           De leaseprijs kan tussentijds worden aangepast als de WA-premie wijzigt en/of de Cascopremie voor verzekering en/of het eigen risico wijzigt door bijvoorbeeld meer dan een gemiddeld aantal schades of schadebedragen. 

6.4           De leaseprijs kan tussentijds worden aangepast als de motorrijtuigen- belasting wijzigt.

6.5           Als de overheidswetten en (fiscale)regels wijzigen die de grondslag van de leaseprijs beïnvloeden (zoals, maar niet uitsluitend, de gecalculeerde restwaarde) mag Aspire Lease de leaseprijs tussentijds naar rato aanpassen per de datum dat de maatregel of wijziging in werking trad.

6.6           Als de brandstofpas / laadpas is opgenomen in de leaseovereenkomst betaal je elke maand een voorschot. De hoogte daarvan wordt door Aspire Lease ingeschat. Periodiek worden de voorschotten verrekend met het werkelijke verbruik, waarbij je de meerkosten belast krijgt of het te veel betaalde deel van het voorschot krijgt terugbetaald. Het voorschot wordt periodiek op basis van de actuele gegevens door Aspire Lease aangepast.

6.7           Als Aspire Lease het gerechtvaardigd vermoeden heeft dat je ons in de toekomst mogelijk niet meer kan betalen, dan mag Aspire Lease (aanvullende) zekerheden van jou eisen en/of de leaseprijs verhogen met een risico opslag.

6.8           Als je iets aan de auto wil veranderen of toevoegen, kan dit alleen na schriftelijke toestemming van Aspire Lease. Als de wijziging daar aanleiding toe geeft kan Aspire Lease de leaseprijs hierop aanpassen.

6.9           Bij het bepalen van de maandelijkse leaseprijs wordt rekening gehouden met de duur van de leaseovereenkomst en het afgesproken aantal kilometers per jaar. Periodiek, maar tenminste één keer per jaar, wordt de actuele kilometerstand van de auto afgezet tegen het overeengekomen jaarkilometrage. Als de afwijking per kalenderjaar groter is dan 10%, dan mag Aspire Lease de leaseprijs en zo nodig ook de periode van de leaseovereenkomst aanpassen naar het werkelijke gebruik. De aanpassing wordt vanaf de datum dat de auto geleverd was (dus met terugwerkende kracht) berekend, waarbij de kosten, als je meer hebt gereden, in rekening worden gebracht. Mocht je minder hebben gereden, dan wordt het verschil verrekend in de leaseprijs over de resterende maanden. Als de afwijking per kalenderjaar kleiner is dan 10% dan geldt het meer/minder kilometertarief zoals vermeld in jouw leaseovereenkomst. Het meer/minder kilometertarief wordt periodiek, maar in elk geval aan het einde van de leaseovereenkomst belast of terugbetaald. 

6.10         Als de leaseovereenkomst eindigt omdat één of meerdere situaties zoals beschreven in artikel 5.2 zich voordoen, dan mag Aspire Lease 50% van de som van de actuele leaseprijs vermenigvuldigd met de resterende maanden van de leaseovereenkomst aan jou in rekening brengen, met een minimum van drie leasetermijnen. Als de resterende periode van de leaseovereenkomst korter dan 3 maanden is, worden de resterende leasetermijnen in rekening gebracht. Naast deze vergoeding brengt Aspire Lease de eventuele gemaakte juridische kosten, de incassokosten en de kosten voor herstel van de auto en overige kosten en schades bij jou in rekening. Bij gebleken afwijking van het kilometrage wordt een aanpassing zoals beschreven in artikel 6.9 doorgevoerd.

7.             Gebruik van de auto – en toebehoren

7.1           Periodiek vragen wij de kilometerstand van de auto op. Dit kan gebeuren via de tankpas, als je die hebt, de servicepartners die de auto servicen, GPS apparatuur, een dongel of apps rondom de auto of een verzoek aan jou. In dat laatste geval zal je een foto van de kilometerteller aan Aspire Lease zenden. Mocht de kilometerteller van de auto kapot gaan, dan moet je dit direct aan Aspire Lease melden. In overleg bepalen we dan de gereden kilometers.

7.2           Jij zorgt ervoor dat:

 • jij en degenen die de auto besturen daar steeds zorgvuldig mee omgaan

 • er alleen mensen met een in Nederland geldig rijbewijs de auto besturen die bekend zijn met deze algemene bepalingen en die vallen binnen de voorwaarden die de verzekeraar stelt aan verzekeringsdekking

 • alle bestuurders en inzittenden zich houden aan de (verkeers)wetten en regels. Daarnaast zorg je ervoor dat de auto netjes wordt gebruikt, onderhouden en alleen op de openbare weg wordt gebruikt

 • de auto niet wordt gebruikt voor rijlessen, trainingen, prestatie- of snelheidsritten

 • de auto niet wordt verhuurd en niet gebruikt wordt voor betaald personenvervoer of als deelauto, tenzij anders overeengekomen

 • de auto afgesloten en afdoende beveiligd geparkeerd wordt

 • de auto beschikbaar wordt gesteld voor inspectie en/of afgifte op verzoek van Aspire Lease

 • de auto niet rijdt in een land waar de verzekering niet geldt (zie hiervoor je groene kaart) of langer in het buitenland rijdt dan dit van de verzekeraar mag

 • de auto niet wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke of illegale (grond)stoffen

 • bestuurders en inzittenden zich houden aan alle voorschriften en de instructies van Aspire Lease, de fabrikant, de importeur, de leverancier en/of onze servicepartners

 • er tijdig uitvoering wordt gegeven aan de onderhoudsbeurten, eventuele terugroepacties, APK keuringen of andere situaties waarbij de auto naar een servicepartner moet

 • de motorolie, koelvloeistof, additieven, ruitenwisservloeistof en de bandenspanning in de auto op niveau zijn

 • alles wat bij de auto hoort bij het inleveren van de auto ook aanwezig is. 

 

7.3           Jij bent verantwoordelijk voor alle kosten en/of schade die voortkomen uit het niet of niet volledig naleven van de verplichtingen zoals vermeld bij artikel 7.2.

 

7.4           Als je dit wenst, kun je een laadpaal plaatsen bij jouw huis en de kosten van deze levering en installatie (met een maximum van € 1.000,- excl. BTW) opnemen in de leaseprijs. Je bent zelf verantwoordelijk voor toestemming, vergunningen, de juiste aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk, onderhoud, updates en eventuele keuringen van het netwerk en/of de paal. Aspire Lease laat de levering en de installatie uitvoeren door een erkende servicepartner/ installateur. Jij stemt met onze servicepartner af welk type laadpaal past bij de auto. Als je tussentijds verhuist, ben jij zelf verantwoordelijk  voor de kosten van het plaatsen van een nieuwe laadpaal of het verhuizen en hergebruiken van de bestaande laadpaal. Aan het einde van de leaseovereenkomst wordt de laadpaal jouw eigendom. Als je de paal wilt laten verwijderen, gebeurt dat voor eigen rekening. Als tussentijds de leaseovereenkomst wordt beëindigd, ongeacht de reden, wordt de resterende afschrijving van de laadpaal aan je belast.

 

7.5           Kosten van schade aan - of diefstal van - de laadpaal zijn voor jouw rekening. Ook ben je zelf aansprakelijk als er iets met de paal misgaat en een derde of Aspire Lease als gevolg daarvan schade lijdt.

 

8.             Eigendom Aspire Lease auto

8.1           Aspire Lease of een derde, is de (fiscale) eigenaar van de auto. Je zult dan ook geen premies of subsidies van overheidswege rond de auto claimen.

 

8.2           Jij bent geen eigenaar van de auto. Dat betekent onder andere dat jij de volgende handelingen niet mag verrichten:

 • de auto verkopen of verpanden of anderszins als zekerheid gebruiken

 • de auto door een andere organisatie laten gebruiken

 • enig recht op (het gebruik van) de auto aan een ander geven

 • de auto sub-leasen of onderverhuren

 • iedere andere handeling waarbij je met betrekking tot de auto anders handelt dan voorzien in deze overeenkomst.

 

8.3           Mocht iemand anders aanspraak maken op de auto, bijvoorbeeld als de auto door de politie, een curator of een deurwaarder in beslag of anderszins onder zich wordt genomen, dan moet je hen onmiddellijk laten weten dat de auto niet van jou is. Uiteraard meld je zo’n situatie direct aan Aspire Lease. Kosten die Aspire Lease moet maken om de auto weer terug te krijgen worden aan je belast.

 

8.4           Jij vrijwaart Aspire Lease tegen eventuele aanspraken van derden in verband met schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met het gebruik van de auto, anders dan componenten zoals bedoeld in artikelen 4.1 en 4.2 die zijn opgenomen in de leaseprijs.

 

8.5           Aspire Lease is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en/of kosten als gevolg van het niet (geheel) functioneren of door omstandigheden niet gebruik kunnen maken van de auto, bijvoorbeeld als gevolg van tijdverlies en extra reis of verblijfkosten, tenzij Aspire Lease hier aantoonbaar nalatig in heeft gehandeld.

 

8.6           Een derde kan eigenaar en/of pandhouder worden van de auto. Indien dat het geval is dient in artikelen 2.7, 10.1, 10.5, 10.7 en 10.8 daar waar staat ‘Aspire Lease’ gelezen te worden ‘Aspire Lease of een derde’. Dit derdenbeding kan niet door jou worden herroepen. Artikelen 7:226 (koop breekt geen huur) en 7:227 (vestiging beperkte rechten) van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op je overeenkomsten met Aspire Lease.

9. Reparaties, onderhoud en (winter of all season) banden

9.1           Als de auto een reparatie, onderhoud of een banden wissel/vervanging nodig heeft, stem je dit eerst af met Aspire Lease, die hiervoor ook toestemming moet geven. Aspire Lease bepaalt bij welke servicepartner het werk wordt uitgevoerd. De rekening voor deze zaken (zoals deze ook zijn vermeld bij artikel 4.1. en 4.2) zijn dan ook voor Aspire Lease, tenzij artikel 9.11 van toepassing is.

 

9.2          Als je in het buitenland bent, dien je een reparatie, onderhoud of bandenvervanging ook vooraf met Aspire

Lease af te stemmen. Aspire Lease geeft goedkeuring als de kosten in lijn liggen met de kosten die anders in Nederland betaald zouden zijn. Je betaalt de rekening eerst zelf aan de servicepartner en vraagt om een betaalbewijs. Je zorgt dat de rekening – indien van toepassing met btw – op naam van Aspire Lease komt, waarna wij na ontvangst van deze rekening en het betaalbewijs, het bedrag aan je terug betalen. 

9.3           Het is niet toegestaan om zelf reparaties of onderhoud aan de auto en/of toebehoren uit te voeren. Voor je eigen veiligheid is het ook niet toegestaan om zelf banden te vervangen of te wisselen, behalve de montage van een reservewiel in het geval van een lekke band.

 

9.4           Zoals bij artikel 7.2 vermeld, ben je er verantwoordelijk voor dat de auto tijdig onderhoud krijgt of wordt gerepareerd. Daarbij houd je je natuurlijk aan de instructies en voorschriften van de servicepartner, fabrikant en/of Aspire Lease. Mochten die afwijken, dan gaan de voorschriften/instructies van Aspire Lease voor.

 

9.5           Jij blijft verantwoordelijk voor eventuele kosten als gevolg van het niet opvolgen van de voorschriften of verwaarlozing van de auto. 

 

9.6           Als je iets laat repareren of onderhouden dat niet bij de auto hoort, of niet is opgenomen in de leaseovereenkomst, dan zijn de kosten voor jouw rekening.

 

9.7           Als de auto is voorzien van een trekhaak mag een aanhanger of caravan voortgetrokken worden, zolang de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de fabrikant in acht worden genomen. Eventuele schade, kosten door verhoogde slijtage en overige kosten die te maken hebben met dit gebruik zijn voor eigen rekening.

 

9.8           Als je winterbanden wenst, wordt dit vastgelegd in de leaseovereenkomst en het bijbehorende tarief opgeteld bij de leaseprijs. Dit tarief is gebaseerd op de levering van vier en de vervanging van maximaal twee winterbanden gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst, op de bestaande velg. Daarnaast voorziet dit tarief in de wissel / opslag van de winterbanden voor en na de winterperiode. Als de velgenmaat verandert ten opzichte van de maat zoals berekend in de offerte, wordt het (winter)bandentarief naar rato aangepast.

 

9.9           Je bent verantwoordelijk voor tijdige wisseling van winter-/zomerbanden, eventueel op aanwijzing van Aspire Lease. Extra kosten als gevolg van verhoogde slijtage door het niet tijdig wisselen zijn voor eigen rekening. Ook ben je er zelf verantwoordelijk voor om je te houden aan de wettelijke bepalingen aangaande winterbanden die in het buitenland verschillend kunnen zijn.

 

9.10         Aspire Lease bepaalt welke winterbanden je krijgt en welke servicepartner deze levert en/of wisselt. Doorgaans is de snelheidscodering van de winterband een niveau lager dan van de zomerband.

 

9.11         Als de kosten voor reparatie, onderhoud en/of (winter)banden niet zijn opgenomen in de

leaseovereenkomst, dien je de auto te laten onderhouden volgens de fabrieksvoorschriften en/of voorschriften van Aspire Lease bij een erkende servicepartner, waarbij de kosten daarvan voor jouw rekening zijn.

10.           Kosten kenteken, APK, inspecties – keuringen en belastingen

10.1         Het kenteken van de auto komt op naam van Aspire Lease. De kosten voor de tenaamstelling zijn opgenomen in de leaseprijs.

 

10.2         De kosten voor de APK keuring zijn opgenomen in de leaseprijs.

 

10.3         De kosten voor andere keuringen of inspecties aan de auto of toebehoren zijn voor eigen rekening, tenzij anders met Aspire Lease afgesproken.

 

10.4         Keuringen of inspecties aan de auto of toebehoren worden door jou tijdig mogelijk gemaakt. Aspire Lease bepaalt welke servicepartner de keuring of inspectie verzorgt. Uiteraard werk je altijd mee aan keuringen of inspecties van overheidswege of op verzoek van Aspire Lease. 

 

10.5         Aspire Lease betaalt de belastingen die horen bij de aanschaf en het eigendom van de auto. Deze belastingen, tenzij anders vermeld op de leaseovereenkomst, zijn opgenomen in de leaseprijs. 

 

10.6         Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling van alle andere belastingen, waaronder belastingheffing rondom het (privé)gebruik van de auto (bijtelling).

 

10.7         Als Aspire Lease van de overheid een heffing krijgt opgelegd met betrekking tot de auto waarin niet is voorzien of als een belastingtarief wijzigt, dan belast Aspire Lease dit aan jou door.

 

10.8         Als Aspire Lease van de overheid geld terug krijgt (bijvoorbeeld een subsidie) met betrekking tot de auto waarin niet was voorzien of een belastingtarief verlaagd wordt, dan verwerkt Aspire Lease dit in een verlaagde leaseprijs over de resterende looptijd.

11.           Bekeuringen

11.1         Als wij bekeuringen of parkeerboetes ontvangen omdat er een overtreding met de auto is begaan, dan zijn die altijd voor jouw rekening. 

 

11.2         Hetzelfde geldt voor andere kosten die met de bekeuring te maken hebben, zoals administratiekosten of aanmaningskosten. De tarieven zijn te raadplegen op www.aspirelease.nl.

 

12.           Verzekering

12.1         Aspire Lease zorgt ervoor dat de auto WA + Casco verzekerd is. Dus als de auto schade aan iets of iemand toebrengt is dit onder voorwaarden verzekerd.

 

12.2         Voor de verzekering gelden de voorwaarden van de verzekeraar. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.aspirelease.nl. Door het ondertekenen van de lease- of een aanvullende overeenkomst ga je akkoord met deze voorwaarden en gelden ze voor jou.

 

12.3         We verwachten vanzelfsprekend van je dat jij je bij een schade houdt aan de instructies die namens Aspire Lease of de verzekeraar worden gegeven. Er staan (standaard) instructies vermeld op www.aspirelease.nl. Deze instructies bevatten onder andere, maar niet uitsluitend, de verplichting om:

 • een schade aan de auto, ongeacht wie deze veroorzaakt heeft, binnen 48 uur bij Aspire Lease te melden

 • een Europees schadeformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en indien van toepassing door de tegenpartij te laten ondertekenen en deze binnen 5 werkdagen aan Aspire Lease te zenden

 • bij inbraak, diefstal, vermissing of letselschade onmiddellijk melding / aangifte te doen bij de politie en Aspire Lease hier meteen over te informeren.

 

12.4         Mocht de verzekeraar de schade niet betalen, omdat dit volgens de verzekeringsvoorwaarden niet hoeft, dan is de schade voor jouw rekening en dient deze door jou volledig aan Aspire Lease of aan een door Aspire Lease aan te wijzen derde betaald te worden. Hierbij kun je onder andere denken aan de situatie waarin:

 • jij je niet houdt aan de instructies of voorwaarden van Aspire Lease en/of de verzekeraar en met de auto wordt deelgenomen aan rijlessen, trainingen, prestatie- of snelheidsritten

 • de auto is verhuurd of gedeeld tegen betaling, tenzij anders overeengekomen

 • er handelingen zijn verricht in strijd met de wet of andere regels van overheidswege

 • er handelingen zijn verricht in strijd met onze afspraken en overeenkomsten waaronder ook de verzekeringsvoorwaarden

 • er brandstoffen, elektriciteit(voltage), smeer- of koelmiddelen zijn gebruikt die niet voor de auto bestemd zijn

 • er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bestuurder of als de bestuurder opzettelijk of bewust roekeloos handelen van anderen goedvindt

 • de auto niet goed is afgesloten of de sleutels of andere startmogelijkheden in de auto zijn achtergelaten

 • de auto niet tijdig is onderhouden of een andere schade optreedt die niet het gevolg is van een van buitenaf komend onheil

 • de bestuurder de auto onbeheerd heeft achtergelaten na een ongeluk

 • bij diefstal de auto met een catalogusprijs van > € 50.000,- exclusief BTW niet voorzien was van een VbV-SCM gelijkwaardig klasse 3 alarmsysteem met hellingdetectie of de auto met een catalogusprijs van > € 65.000,- exclusief BTW niet voorzien was van een VbV-SCM gelijkwaardig voertuigvolgsysteem met jammingdetectie (VVS Plus) en/of het bijbehorende abonnement met de meldkamer niet geactiveerd of beëindigd was.

 

12.5         De kosten voor WA + Casco verzekering van de auto zijn opgenomen in de leaseovereenkomst, tenzij anders vermeld.

 

12.6         Extra verzekeringen voor bijvoorbeeld een persoonsongevallen inzittendeverzekering (POI) of een schadeinzittendenverzekering (SVI) kunnen door jou rechtstreeks bij een verzekeraar afgesloten worden. 

 

12.7         De verzekeraar kan de verzekeringsvoorwaarden tussentijds wijzigen. Ook kan de verzekeraar, bijvoorbeeld in verband met ongebruikelijk veel schades, de premies tussentijds aanpassen. Als dit het geval is, informeert Aspire Lease jou daar schriftelijk over. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf het moment dat de verzekeraar deze bekend maakt.

 

12.8         Als de verzekeringsvoorwaarden en/of het diefstalrisico daar aanleiding toe geeft heeft Aspire Lease het recht om een SCM goedgekeurd alarm of Track and Trace systeem te laten monteren in de auto. De kosten voor levering en montage worden door middel van een tariefaanpassing opgenomen in de leaseovereenkomst. Kosten voor bijbehorende abonnementen, zoals voor een meldkamer, worden separaat aan je doorbelast.

 

12.9         Bij elke schade wordt het van toepassing zijnde eigen risico (of een lager bedrag als het schadebedrag lager is) aan jou belast. Mocht daarna blijken dat de schade verhaalbaar is, dit ter beoordeling van de verzekeraar(s), dan wordt het eigen risico aan je terugbetaald, nadat dit is verhaald op de tegenpartij. Het van toepassing zijnde eigen risico  staat vermeld op de leaseovereenkomst of aanvullende overeenkomst.

 

12.10       Aspire Lease kan zelf als verzekeraar optreden voor het Casco gedeelte of het (totaal) verlies van de auto. In dit geval richt Aspire Lease zich naar de gebruikelijke polisvoorwaarden. 

 

12.11       Indien de verzekering door jezelf wordt verzorgd, dien je een aanvullende overeenkomst met Aspire Lease te tekenen, de auto volledig verzekerd te houden op basis van door Aspire Lease goedgekeurde (polis)voorwaarden en een door Aspire Lease goedgekeurde verzekeraar. Tevens zend jij Aspire Lease jaarlijks een kopie van de polis en een betaalbewijs van de verzekeringspremie met betrekking tot de auto. Ongeacht of de verzekeraar de schade wel of niet uitkeert, ben jij volledig aansprakelijk voor de schade van Aspire Lease en zal je die steeds op eerste verzoek integraal aan ons vergoeden. Daarnaast ben je verplicht om al je rechten tegenover jouw verzekeraar en – indien van toepassing – de verzekeraar van je tegenpartij en/of je tegenpartij zelf, op eerste verzoek aan Aspire Lease over te dragen. 

 

12.12       De auto wordt bij schade(herstel) uitsluitend gerepareerd door een door Aspire Lease geselecteerde servicepartner.

 

13.           Tank-, laad, of mobiliteitspas

 

13.1         Op jouw verzoek levert Aspire Lease een tankpas, een laadpas, een mobiliteitspas, een parkeerpas of andere pas(sen) waarmee de dienstverlening rondom de auto wordt verzorgd. 

 

13.2          Deze pas(sen) naar jouw keuze worden vermeld op de lease- of aanvullende overeenkomst en het toepasselijke tarief wordt opgenomen in de leaseprijs. Je betaalt elke maand een voorschot in verband met het gebruik van de pas(sen)(zie art. 13.3). De hoogte daarvan wordt door Aspire Lease bepaald op basis van een redelijke schatting. Periodiek worden de voorschotten verrekend met het werkelijke verbruik, waarbij je de kosten die het voorschot overstijgen belast krijgt of je het te veel betaalde voorschot krijgt terugbetaald. Het voorschot wordt periodiek op basis van de actuele (gebruiks)gegevens door Aspire Lease aangepast.

 

13.3         Alles wat met de pas(sen) wordt afgerekend, wordt aan jou in rekening gebracht. Dit geldt natuurlijk ook als er nog declaraties binnenkomen na het beëindigen van de leaseovereenkomst.

 

13.4         De pas(sen) kan/kunnen alleen gebruikt worden voor de auto waar deze bij hoort/horen. Als je tijdelijk in een huur- of vervangende auto rijdt, mag je de pas(sen) daarvoor gebruiken, onder vermelding van “vervangende auto”.

 

13.5         Bij de pas(sen) ontvang je, indien van toepassing, een pincode. Gebruik deze om te betalen en voer daarbij de actuele kilometerstand van de auto in. Houd de pincode geheim en bewaar de pas(sen) en pincode niet bij elkaar. Aspire Lease is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet werken of non-acceptatie van de pas(sen) en evenmin als een derde de beschikking over de pas(sen) en de bijbehorende pincode verkrijgt.

 

13.6         Tegen meerprijs is het mogelijk om kosten (rond het gebruik van de auto) op de pas(sen) te declareren, of de tankpas in het buitenland te gebruiken (DKV). De BTW wordt bij tanken in het buitenland niet door Aspire Lease teruggevorderd. 

 

13.7         Je bent zelf verantwoordelijk voor alle betalingen met de pas(sen), ongeacht wie de betaling heeft gedaan en of je hier wel of niet toestemming voor hebt gegeven. 

 

13.8         In het geval van verlies, diefstal, onrechtmatig gebruik of het vermoeden dat de pas(sen) geskimd is/zijn, geef je dit direct door aan Aspire Lease, die tijdens kantooruren de pas(sen) direct blokkeert. Als je de auto aan het eind van de leaseovereenkomst hebt ingeleverd, maak je de pas(sen) zelf onklaar, door deze door te knippen.

 

13.9         Aan het gebruik van de pas(sen) kunnen aanvullende voorwaarden van de leverancier verbonden zijn. Indien dit het geval is, zijn deze aanvullende voorwaarden te raadplegen op www.aspirelease.nl. Door het ondertekenen van de lease- of aanvullende overeenkomst ga je akkoord met de voorwaarden en gelden ze voor jou.

 

13.10       Kosten voor elektriciteit die via de laadpaal thuis worden gemaakt, worden door jou in eerste instantie zelf betaald aan jouw energieleverancier. Via de laadpas (als deze is opgenomen in de lease- of aanvullende overeenkomst) wordt geregistreerd wat er aan elektriciteit is verbruikt. De door Aspire Lease aangewezen servicepartner zorgt voor een creditnota op het huisadres en belast de elektriciteitskosten via Aspire Lease door aan jou.

 

14.           Pechhulp

14.1         Als je dit wenst, kan Aspire Lease pechhulp bieden in Nederland en Europa, dit wordt vastgelegd in de leaseovereenkomst en het bijbehorende tarief wordt opgeteld bij de leaseprijs. Bij een technisch probleem of schade verzorgt de servicepartner van Aspire Lease hulp, die erop is gericht om je weer zo snel als redelijkerwijs mogelijk op weg te krijgen. Mocht dit niet lukken, dan verzorgen zij dat de auto wordt getransporteerd naar de dichtstbijzijnde servicepartner. Indien gewenst, kan een vervangende auto worden ingezet, waarbij de kosten, zoals bepaald in de lease- of aanvullende overeenkomst, worden berekend.

 

14.2         In het geval van pech bel je rechtstreeks met de merkenservice of de alarmdienst van Aspire Lease die gespecialiseerd is in het bieden van hulp bij pech onderweg. Raadpleeg www.aspirelease.nl voor de  telefoonnummers.

 

14.3         Kosten als gevolg van verwijtbaar gedrag of het niet opvolgen van de instructies blijven voor jouw rekening of worden door Aspire Lease aan jou in rekening gebracht.

 

15.           Huur- of vervangende auto

 

15.1         Als je dit wenst, kan Aspire Lease een vervangende auto in Nederland bieden bij reparatie, onderhoud of schadeherstel. Deze service wordt vastgelegd in de lease- of aanvullende overeenkomst en het bijbehorende tarief opgeteld bij de leaseprijs. In dit geval zijn de kosten van de vervangende auto in Nederland de eerste dag altijd voor jouw rekening, vanaf de tweede dag tot het moment dat de auto klaar is van de reparatie, onderhoudsbeurt of schadeherstel, zijn de kosten (met een maximum van 14 dagen) voor Aspire Lease. De kosten van de vervangende auto in het buitenland zijn altijd voor jouw rekening. Mocht je de vervangende auto langer in gebruik houden dan noodzakelijk, dan zijn de extra kosten voor jouw rekening. Dit geldt ook als na schadereparatie blijkt dat de verzekeraar niet tot uitkering over hoeft te gaan, de auto in beslag is genomen of niet beschikbaar is als gevolg van verwijtbaar handelen door jou.

 

15.2         Als je niet hebt gekozen voor de service van vervangend vervoer in Nederland via Aspire Lease, dan worden alle kosten van de vervangende auto bij je in rekening gebracht. 

 

15.3         De vervangende auto is doorgaans een klasse kleiner dan de auto. Ook de brandstofsoort of fiscale waarde kan bij de vervangende auto afwijken. Mocht je een andere vervangende auto wensen of accessoires willen toevoegen, dan zijn de extra kosten voor jouw rekening. 

 

15.4         In de tijd dat je een vervangende auto gebruikt, loopt de leaseovereenkomst van de auto gewoon door en is de leaseprijs verschuldigd. De gereden kilometers van de vervangende auto worden opgeteld bij de kilometers gereden met de auto.

 

15.5         Voor zowel een huurauto als vervangende auto gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden als voor de leaseauto. Wel kunnen afwijkende voorwaarden van het verhuurbedrijf van toepassing zijn, zoals de algemene verhuurvoorwaarden voor BOVAG verhuurbedrijven.

 

15.6         Voor zowel een huurauto, shortleaseauto of een vervangende auto geldt dat Aspire Lease deze tussentijds kan vervangen door een andere, voor zover mogelijk vergelijkbare, huur, shortlease of vervangende auto, waaraan jij jouw medewerking verleent. 

 

15.7         De actuele tarieven voor een huur (of shortlease) auto worden vermeld op www.aspirelease.nl.

 

16.           Inname van de auto

 

16.1         Aan het einde van de leaseovereenkomst maak je een afspraak met Aspire Lease over de datum, tijdstip en locatie dat de auto door jou ingeleverd wordt.

 

16.2         Je levert de auto – schoon van binnen en buiten – in, inclusief alle zaken die bij de auto horen, bijvoorbeeld accessoires, reservesleutels, key cards, kentekencard en boardmap. Als de auto gereinigd moet worden of er zaken ontbreken, dan zijn deze kosten voor jouw rekening.

 

16.3         Bij het inleveren van de auto wordt een voorlopig innamerapport getekend. Binnen 3 werkdagen na inname ontvang jij van Aspire Lease een definitief innamerapport inclusief foto’s van de auto en eventuele beschadigingen. De kosten voor het opstellen van het innamerapport zijn opgenomen in de leaseprijs. Als je wenst, kun je ook bij een Aspire Lease servicepartner, 5 dagen voor de innamedatum, een afspraak maken om een definitief rapport op te stellen, tegen meerprijs. Het actuele tarief wordt vermeld op www.aspirelease.nl. Als het regent of sneeuwt, is het niet mogelijk om direct een definitief rapport op te stellen.

 

16.4         Aan de hand van dit definitieve innamerapport wordt door Aspire Lease bepaald wat een acceptabele of niet acceptabele schade is. Tevens wordt gecontroleerd welke schades reeds door jou gemeld zijn en of er eigen risico in rekening is gebracht. De richtlijnen hiervoor staan vermeld op www.aspirelease.nl. 

 

16.5         Als er een niet acceptabele schade wordt geconstateerd dan wordt niet het bedrag voor schadeherstel, maar slechts de waardevermindering van de auto als gevolg van de niet acceptabele schade(s) aan je belast. 

 

16.6         Zaken die door jou aan de auto zijn aangebracht, moeten voor het inleveren van de auto zijn verwijderd. Eventuele schade veroorzaakt door de verwijdering van deze zaken wordt aan jou in rekening gebracht.

 

16.7         Jij bent niet meer verantwoordelijk voor de auto vanaf het moment dat de auto is geretourneerd bij een door Aspire Lease aangewezen servicepartner en het voorlopige of definitieve innamerapport door beiden is getekend. Je bent wel verantwoordelijk voor eventueel nagekomen kosten (bijvoorbeeld brandstofkosten en bekeuringen) die veroorzaakt zijn tijdens de leaseperiode.

 

16.8         Na de inname van de auto wordt bij gebleken afwijking van het kilometrage een verrekening zoals beschreven in artikel 6.9 doorgevoerd.

 

16.9         Aspire Lease bepaalt of, aan wie en tegen welke prijs de auto verkocht wordt.

 

17.           Betaling

 

17.1         Bij het ondertekenen van de mantelovereenkomst onderteken je éénmalig een SEPA B2B machtiging. Hierbij geef je Aspire Lease de machtiging om de te betalen bedragen door middel van automatische incasso van jouw bankrekening af te schijven. Indien jouw bankrekening(nummer) wijzigt, dien je dit direct schriftelijk aan Aspire Lease door te geven, zodat Aspire Lease je een nieuwe SEPA B2B machtiging kan toezenden.

 

17.2         Je dient ervoor zorg te dragen dat de SEPA B2B machtiging tijdig bij je eigen bank is geregistreerd, de hoogte van het maximale incassobedrag in overeenstemming is met de verplichtingen uit de leaseovereenkomst(en) en natuurlijk dat er voldoende geld op je bankrekening staat.

 

17.3         Facturen ontvang je van ons voorafgaand aan de incasso op digitale wijze. 

 

17.4         Gedurende de duur van de leaseovereenkomst wordt op de maandfactuur het maandbedrag vermeld dat je voor het gebruik van de auto aan Aspire Lease in de komende maand betaalt. Het factuurbedrag wordt op de eerste dag van de maand automatisch van je rekening afgeschreven.

 

17.5         Na aflevering betaal je in de eerste maand alleen voor het deel dat je de auto in gebruik had. In de laatste maand van de leaseovereenkomst betaal je de volledige maand zoals gebruikelijk, maar betalen wij het geld dat je betaalde over de periode dat je de auto niet meer in gebruik had, binnen 14 dagen nadat je een creditnota hebt ontvangen, aan je terug.

 

17.6         Voor alle andere bedragen sturen wij een aparte factuur – of facturen -die automatisch van jouw bankrekening zullen worden afgeschreven.

 

17.7         Als je geld van ons tegoed hebt, mag dit niet worden verrekend met de bedragen die jij aan Aspire Lease moet betalen. Aspire Lease betaalt of verrekent creditfacturen binnen 14 dagen na de verzending  aan / met je. 

 

17.8         Als Aspire Lease een verschuldigd bedrag niet automatisch kan afschrijven, zullen wij je hier direct over informeren, waarbij jij ervoor moet zorgen dat het verschuldigde bedrag binnen twee werkdagen alsnog aan Aspire Lease is voldaan. 

 

17.9         Bij te late betaling belast Aspire Lease een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag aan je door, waarbij een deel van een maand telt als een hele maand. Daarnaast zijn de administratiekosten en/of buitengerechtelijke kosten (van bijvoorbeeld advocaten, deurwaarders of anderen) voor jouw rekening als er te laat wordt betaald. Op tijd betalen dus, daar zijn de scherpe leasetarieven van Aspire Lease mede op gebaseerd.

 

18            Informatie

 

18.1         Wij zijn ‘verantwoordelijk’ in de zin van de wet voor de persoonsgegevens die we van jou ontvangen en die we verwerken bij het uitvoeren van de lease- en aanvullende overeenkomsten. Jij bent ‘verantwoordelijke’ voor de persoonsgegevens die je ontvangt van de berijder(s) van de auto en die je van ons ontvangt.

 

18.2         Jij en wij houden ons aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of toegestaan (bijvoorbeeld ter uitvoering van de lease- en aanvullende overeenkomsten). Op www.aspirelease.nl staat ons privacy beleid met meer informatie.

 

18.3         Jij en wij houden de gegevens geheim die we van elkaar ontvangen. Dit geldt ook voor de inhoud van alle mantel-, lease- en aanvullende overeenkomsten. De geheimhouding geldt niet als de gegevens algemeen bekend zijn, als er een wettelijke grondslag bestaat, als het nodig is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde overeenkomsten of als wij je gegevens delen met een derde die (beoogd) eigenaar of pandhouder is van de auto of servicepartner van ons. 

 

18.4         Jij kan gebruik maken van de websites of apps van Aspire Lease of haar (service)partners. Aspire Lease is niet aansprakelijk voor het gebruik of de informatie van deze websites of apps.

 

18.5         Om van (delen) van websites of apps gebruik te kunnen maken, ontvang je van Aspire Lease codes. Deze codes zijn persoonlijk en mag je niet aan een ander geven. Ook gelden er voorwaarden voor het gebruik van de websites of apps. Deze kan je raadplegen op www.aspirelease.nl.  Door het ondertekenen van de mantel-, lease- of aanvullende overeenkomst ga je akkoord met de voorwaarden en gelden ze voor jou. 

 

18.6         Jij machtigt Aspire Lease om alle benodigde informatie uit de auto of bij derden op te vragen om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst(en), controle te houden op de exploitatie van de auto of voor jou managementinformatie te generen.

 

18.7         Op het eerste verzoek van Aspire Lease stuur jij jouw jaarlijkse of tussentijdse volledige financiële rapportage (jaarverslag) aan Aspire Lease.

 

19.           Overdraagbaarheid en hoofdelijkheid

 

19.1         Als jij bevoegdheden, (voor)rechten, acties of verplichtingen voortkomend uit de mantelovereenkomst, leaseovereenkomst(en), aanvullende overeenkomsten of algemene bepalingen aan derden wil verpanden of doen overgaan of de rechtsvorm van je onderneming wil wijzigen, is daarvoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aspire Lease nodig. Aspire Lease heeft het recht om zo’n goedkeuring naar eigen inzicht te weigeren, er aanvullende voorwaarden aan te verbinden of aanvullende zekerheden te eisen. 

 

19.2         De bevoegdheden, (voor)rechten, acties en verplichtingen van Aspire Lease voortkomend uit de mantelovereenkomst, leaseovereenkomst(en), aanvullende overeenkomst(en) en/of algemene bepalingen kunnen geheel of gedeeltelijk overgaan op of worden verpand of uitbesteed aan een derde. Je verleent hieraan bij voorbaat je medewerking. Je verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat het eigendom van de auto’s bij een derde kan (komen te) berusten (de “Eigenaar”). Je verklaart tevens ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat een auto kan zijn (of worden) verpand aan een andere partij dan Aspire Lease en de Eigenaar (de “Pandhouder”).

Niettegenstaande het bestaan van de mantelovereenkomst en/of een individuele leaseovereenkomst, zal jij de auto’s op eerste verzoek van de Eigenaar of de Pandhouder, aan de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder afgeven, zonder dat jij je daarbij op enig recht kan beroepen, indien de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder afgifte van de auto’s zal vorderen. Partijen komen hierbij overeen dat als gevolg van deze opeising de individuele leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang zal eindigen. Afgifte als voornoemd dient te geschieden op een door de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder aangewezen manier en locatie.

Indien de bovengenoemde situatie zich voordoet en de Eigenaar of de Pandhouder het gebruik van de auto door jou zou willen continueren, ben je verplicht om op eerste verzoek van de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder een leaseovereenkomst met de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder of een door de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder aangewezen partij te sluiten voor de resterende looptijd en onder gelijkluidende condities als de betreffende individuele leaseovereenkomst. Indien instructies van de Pandhouder en de Eigenaar conflicteren, prevaleert de instructie van de Pandhouder. Dit derdenbeding kan niet door jou worden herroepen.

19.3         Als in de mantelovereenkomst en/of leaseovereenkomst(en) meerdere (rechts)personen tegenover Aspire Lease verbonden zijn, dan zijn alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voor deze (rechts)personen hoofdelijk, behoudens voor zover er op basis van de wet sprake blijkt te zijn van borgstelling. Als jij hier iets in wil wijzigen, is daarvoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aspire Lease nodig. Aspire Lease heeft het recht om zo’n wijziging gemotiveerd te weigeren, er aanvullende voorwaarden aan te verbinden of aanvullende zekerheden te eisen. 

 

20.           Wijzigingen

 

20.1         Afwijkingen van de mantelovereenkomst, leaseovereenkomst(en), aanvullende overeenkomsten of algemene bepalingen zijn pas geldig nadat Aspire Lease dit schriftelijk aan jou bevestigd heeft.

 

20.2         Aspire Lease mag deze algemene bepalingen veranderen en informeert jou daar schriftelijk over. Nieuwe bepalingen gelden altijd voor nieuwe (lease)overeenkomsten. Voor bestaande (lease)overeenkomsten gelden altijd de bijbehorende bepalingen. 

 

20.3         Servicepartners van Aspire Lease kunnen hun voorwaarden tussentijds wijzigen. Als dit het geval is, informeert Aspire Lease jou daar schriftelijk over. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf het moment dat de servicepartner deze bekend maakt.

 

20.4         Het door jou aan Aspire Lease aangegeven vestigingsadres geldt als adres voor ontvangst van schriftelijke (aangetekende) berichten van Aspire Lease. Als jouw adres of de zeggenschap over jouw onderneming, je inschrijving bij de Kamer van Koophandel of jouw vestigingsadres wijzigt, moet jij dit binnen 5 dagen aan Aspire Lease melden. 

 

20.5         Als er bij jou omstandigheden intreden die van invloed kunnen zijn op de positie van Aspire Lease ten opzichte van jou of de auto, dien je dit direct aan Aspire Lease te melden.

 

21.           Nederlands recht

21.1         Op de mantelovereenkomst, leaseovereenkomst(en), aanvullende overeenkomst(en) en algemene bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam. 

bottom of page